VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZE STRANY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 Rubrika Důležité informace

Vyhlášení voleb do školské rady ze strany zákonných zástupců žáků

Ředitel školy vyhlašuje řádné volby členů školské rady ze strany zákonných zástupců žáků.

Termín konání: 9. 12. 2019 od 14:00 do 17:00

Místo: hlavní budova ZŠ Jince, prostory žákovského vchodu (šatny)

 

Školská radu je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 167 odst. 1 školského zákona). Všichni zákonní zástupci nezletilých žáků mohou realizovat své právo prostřednictvím školské rady se podílet na správě školy. Součástí uvedeného práva je také právo navrhovat kandidáta na člena školské rady, volit a být volen do školské rady. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 

Činnost školské rady (§ 168, školského zákona)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Volby se řídí VOLEBNÍM ŘÁDEM ŠKOLSKÉ RADY ZŠ A MŠ JINCE schváleným radou městyse Jince na svém jednání dne 18. listopadu 2019 usnesením č. 8 a nabývá účinnosti dnem 19. listopadu 2019.

 

KANDIDÁTI

Kandidáty se mohou stát zákonní zástupci žáků školy navrženi kýmkoli, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 3 dny před dnem konání voleb tj. do 5. 12. 2019 na email: [email protected] (uveďte prosím předmět – Volby do školské rady).

 

Informace o průběhu voleb

– volební akt probíhá tajným hlasováním

– oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem, a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, zakroužkuje jména kandidátů, pro které hlasuje.

– na hlasovacím lístku může být zakroužkován nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen (tj. 2) oprávněnými osobami (zákonnými zástupci). Je-li zakroužkován vyšší počet kandidátů, považuje se takový hlas za neplatný.

– volič hlasuje vhozením takto označeného lístku do hlasovací urny.

– zákonní zástupci nezletilých žáků mají jeden volební hlas za každého žáka, kterého zastupují.

– po ukončení voleb volební komise otevře urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů (než možný počet tj. 2), považuje se takový hlasovací lístek za neplatný.

– za členy školské rady jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

– v případě účasti nižší než 30% (oprávněných voličů) se volby opakují.

– výsledky voleb budou zveřejněny do 7 dnů na webových stránkách školy a informační tabuli ve škole.

 

V Jincích dne:  20. 11. 2019

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

ředitel ZŠ a MŠ Jince

 

VOLBY

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání