Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

 Rubrika Důležité informace, Z naší školy

Vážení rodiče,

vedení školy, pedagogové i školská rada se jednomyslně shodli na omezení žáků v používání mobilních telefonů a dalších herních, poslechových, záznamových a komunikačních zařízení. Žáci nebudou po dobu školního vyučování od svého vstupu do budovy školy až do 13:30 a na školních akcích od jejich započetí do jejich ukončení používat mobilní telefony, tablety, audiopřehrávače (MP3, PDA a jiné) a to během výuky i přestávek, pokud k tomu nebudou pedagogy výslovně vyzváni (didaktické využití mobilních telefonů). Rodiče se mohou v případě naléhavé potřeby, či z důvodu vlastní informovanosti kdykoliv mimo vyučovací hodiny (tj. o přestávkách, polední pauze, volné hodině v rozvrhu aj.) spojit s třídním učitelkou, vychovatelkou školní družiny nebo zaměstnancem pověřeným dohledem nad žáky ve školním klubu. Každý z nich bude mít za tímto účelem individuální pracovní mobilní telefon.

Zavedení omezení používání mobilních telefonů je důležité z hlediska zdravotního i psychosociálního. Některé děti používají mobilní telefon a jiná podobná zařízení bez jakýchkoliv omezení a doba, kterou stráví na telefonu je nekontrolovatelná. Hlavním posláním naší instituce je vzdělávat a vychovávat a to i za pomoci nastavení základních pravidel pro pobyt a chování žáka ve škole. Snažíme se v rámci možností zabraňovat tomu, aby žáci trpěli narcismem, psychickými onemocněními, agresivními tendencemi a poruchami pozornosti v důsledku používání mobilních telefonů a elektroniky.

Velmi závažným problémem je také kyberšikana. Útoky kyberšikany jsou agresivní a ubližují záměrně, jsou opakované, pro oběť zraňující, kdy se oběť nedokáže bránit. Odehrávají se prostřednictvím internetu a jsou uskutečňované individuálně nebo skupinou. Kyberšikana je již v současnosti pokládána za trestní čin.

Užíváním mobilních telefonů o přestávkách, volných hodinách apod. nesmí být narušováno právo ostatních (žáků i zaměstnanců školy) na soukromí (např. tím, že by žáci o přestávce nebo volné hodině, někoho bez jeho souhlasu na mobilní telefon natáčeli nebo fotografovali). Ve specifických případech, jako je zejména závažná, opakovaná kyberšikana nebo hraní drastických her, které se nedaří zamezit jiným způsobem, je akceptovatelné omezit užívání mobilních telefonů v rámci zajištění ochrany a bezpečnosti žáků či zaměstnanců školy i o přestávkách, volných hodinách apod. Takový postup je v souladu s §30 odst. 1 písm. c) školského zákona, který umožňuje upravit prostřednictvím školního řádu podmínky 2/2 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Při používání mobilních telefonů a elektroniky o přestávkách není možné, aby pedagogové monitorovali obsah, který na internetu žáci vyhledávají. Není možná kontrola pořizování fotografií či videozáznamů spolužáků, zaměstnanců školy a jiných osob. Nereálné je zabránění a odhalení přehrávání a šíření nevhodných videí, textů, obrázků, zvukových stop pomocí osobních telefonů.

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,

výše uvedené omezení užívání mobilních telefonů, tabletů, přehrávačů má za cíl zvýšení efektivity výchovně vzdělávacího procesu, podporu sociální komunikace a vzájemných vztahů ve škole. Nenechme žáky upadnout do virtuálního světa, vždyť mobilní telefony, jiné komunikátory a sociální sítě vydatně využívají ve svém volném čase a využívat nadále budou v běžném životě dnešní moderní doby. Pojďme jim dát možnost získat jiné zážitky, pojďme jim pomoci chránit jejich fyzické i psychické zdraví. Pokud tak neučiníme, tak společně selžeme.

 

 

Relevantní důvody omezení:

Zdravotní riziko

U malých dětí může časté hraní na mobilu poškodit správnou funkčnost prstů a rukou. Dítě používá jen některé prsty a ne celou ruku, má pak ochablé svaly na rukou a dochází k nedostatečnému budování svalové hmoty, kterou budou v budoucnu potřebovat, a to především při psaní.

Používání mobilních telefonů způsobuje problémy s páteří. Vědci varují, že celou novou generaci ovlivní problém „ohnutého krku“ především při psaní textových zpráv do telefonu. Lidské tělo není na takový postoj uzpůsobeno. Při dlouhém sledování displeje je hlava výrazně předkloněna dopředu a krční páteř je tak nepřiměřeně ohnutá. Bolestmi páteře tak trpí již velmi mladí lidé, kteří by takové potíže ve svém věku vůbec neměli mít.

Dostupné vědecké důkazy naznačují, že používání mobilních telefonů by mělo být klasifikováno jako „potenciálně karcinogenní“. Švédská studie, zjistila, že při pětiletém až desetiletém používání smartphonu je riziko nádoru až čtyřnásobně vyšší.

Psychosociální rizika

Manfred Spitzer upozorňuje, že lidé neznají všechna rizika spojená s užíváním digitálních technologií. Jejich nadužívání způsobuje nespavost, obezitu a kognitivní poruchy. Dokonce i americké a kanadské studie došly k závěrům, že malé děti, které tráví více času s mobilním telefonem nebo tabletem, se pomaleji a hůře učí mluvit. Použití mobilního telefonu má také velký vliv na kvalitu a především délku spánku. Děti, které používaly mobil během dne, spaly méně a byly pak přes den unavené. Největším problémem užívání mobilních telefonů se v současné době stává závislost.

Petr Popov, primář kliniky adiktologie 1. LF Všeobecné fakultní nemocnice Univezity Karlovy v Praze uvádí, že jestliže dítě reaguje na omezení mobilu velmi negativně, může to být už příznak závislosti. Především chatování na sociálních sítích a hraní online her je velmi nebezpečné. Jedinec nedokáže přirozeně fungovat v normálních mezilidských vztazích, ztrácí sociální komunikaci. Přestane se stýkat s kamarády, omezuje komunikaci se členy rodiny. Reálný svět mu připadá nedůležitý a neskutečný. Význam pro něj má pouze komunikace ve virtuálním světě. Je nesoustředěný a bez zájmu o školu a své školní výsledky. Nepřipravuje se na vyučování, jeho prospěch se zhoršuje. Projevuje se nesoustředěnost, únava, snížená výkonnost.

Ztráta sociální komunikace

Žáci se při používání mobilů o přestávkách nejen nepřipravují na vyučování, ale nemají žádný pohyb. V neposlední řadě se žáci mezi sebou nebaví, nekomunikují, nesdělují si zážitky a nerozvíjejí tak přirozenou interpersonální komunikaci, což je přirozeně znát při jejich schopnosti vyjadřování.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,

 

pevně věřím, že naši snahu o zlepšení současné situace v návaznosti na kvalitnější proces vzdělávání a podporu zdraví vašich dětí pochopíte a podpoříte.

 

 

Děkuji!                                                                                                              

 

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

ředitel školy

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání